Naar boven

Visie

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij het kind in een huiselijke omgeving wordt opgevangen. Gastouderopvang kan plaatvinden bij de gastouder thuis, bij u thuis door een gastouder of door de gastouder bij een andere vraagouder thuis. Opvang is in principe 24 uur per dag en zeven dagen per week mogelijk, ook tijdens vakanties.

Door flexibiliteit die gastouderopvang kenmerkt is deze vorm van opvang vaak een alternatief bij afwijkende werktijden of wisselende dagen en tijden. Daarnaast wordt vaak voor gastouderopvang gekozen vanwege het persoonlijke element: uw kind wordt opgevangen in een kleinschalige gezinssituatie; ook is gastouderopvang een goed alternatief wanneer u opvang voor meerdere kinderen nodig heeft. Kortom; een bewuste keuze.

De visie van 100% THUIS is om een ieder zich helemaal (lees 100%) thuis te laten voelen met de opvangsituatie, of het nu om een kind, vraag- of gastouder gaat. De zorg van 100% THUIS is het bieden van een goede en betaalbare kinderopvang. Een goede service, ondersteuning en een fijne werkomgeving voor de gastouder te creëren door open en heldere communicatie en bovenal veel plezier in het opvangen van kinderen biedt 100% THUIS. Bij dit alles staat kwaliteit in service & flexibiliteit, veiligheid en speelplezier op de eerste plaats.

Registratie

100% THUIS Bureau voor Gastouderbemiddeling is een geregistreerd gastouderbemiddelingsbureau volgens de Wet Kinderopvang, voldoet aan alle benodigde kwaliteitseisen en werkt volgens de richtlijnen van de Branchevereniging kinderopvang. 100% THUIS is lid van brancheorganisaties waaronder BOINK en de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzaal in Den Haag.

100% THUIS is  geregistreerd als erkend GOB bij de Gemeente Amersfoort. 100% THUIS is ook geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK).www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Via deze link naar de rapportages GGD van het GOB.

Ook is 100% THUIS Bureau voor Gastouderbemiddeling een erkend Calibris leerbedrijf.

Via deze link naar het convenant kinderopvang gemeente Amersfoort waar 100% THUIS ondertekenaar van is.

Door het persoonlijke karakter van gastouderopvang, kunnen ouders/verzorgers en de gastouder de zorg en opvoeding goed op elkaar afstemmen. 100% THUIS zorgt ervoor dat dit kleinschalige maatwerk goed verloopt. Wij stemmen de oudervraag en het gastouderaanbod op elkaar af en houden daarbij rekening met ieders specifieke wensen. Wij zien er op toe dat de gastouder de opvang goed kan uitvoeren en begeleiden haar daarbij in de vorm van opleiding en scholing.

Werken in de kinderopvang is niet niks en zeker niet iedereen is daarvoor in de wieg gelegd. Wij kijken daarom tijdens de selectie van de gastouder naar ervaring, opleiding, persoonlijkheid, zelfstandigheid en naar communicatieve vaardigheden. Betrokkenheid bij kinderen is natuurlijk een vanzelfsprekendheid. 100% THUIS beschikt naast de benodigde expertise over ruime contacten met vraag- en gastouders.

 

Pedagogisch beleid

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook bij hun afwezigheid op een veilige en verantwoorde wijze wordt opgevangen. Ieder kind is uniek, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen.Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het gastkind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het gastkind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend.

Met de Wet Kinderopvang 2010, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze eisen is dat ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft waar vraag-en gastouders op terug kunnen vallen. Dit beleidsplan bevat de uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding.

Pedagogische uitgangspunten van 100% THUIS:

 • De gastouder biedt het gastkind een solide en vertrouwde opvangomgeving, het kind zal zich 100% thuis voelen;
 • De gastouder benadert het gastkind met respect en waardering;
 • De gastouder heeft aandacht voor het kind en stimuleert de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling;
 • De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden;
 • De gastouder draagt zorg voor een veilige en hygiënische opvangomgeving;
 • De gastouder detecteert in een vroeg stadium signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag van ouder/verzorger.

 

 

Veiligheid & Gezondheid

Wettelijke eisen

Zorg voor veiligheid en gezondheid is essentieel. Op elke opvanglokatie worden risico-inventarisaties uitgevoerd: een Risico-Inventarisatie Veiligheid (riv) en een Risico-Inventarisatie Gezondheid en hygiëne (rig), zie onderstaande bijlagen.Op grond van de inventarisaties worden indien nodig verbeterplannen opgesteld. De GGD controleert periodiek of 100% THUIS gastouderopvang een adequaat beleid voert.

Uitvoering

De inventarisatie bevat checklists waarin veiligheid, gezondheid en hygiëne aan bod komen. Deze kunnen gebaseerd zijn op de methodes “Veiligheidsmanagement” en “Gezondheidsmanagement” van de Stichting Consument en Veiligheid. Een checklist dekt natuurlijk niet alles. Elke situatie is weer anders.

De risico-inventarisaties van elke gastouder zijn ter inzage voor de vraagouder met kinderen bij de betrokken gastouder.

gezondheidsmanagementGOB (pdf)

VeiligheidsmanagementGOB (pdf)

Protocol Kindermishandeling

Kindermishandeling is ‘elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’.

Deze definitie is in 2002 vastgelegd in de Wet op de Jeugdhulpverlening en opgenomen in de Wet op de jeugdzorg die sinds 1 januari 2005 van kracht is. De definitie is geen meetlat waaraan je eenvoudigweg kunt afmeten of er in een bepaalde situatie sprake is van kindermishandeling of niet. Er is veel informatie over de gezinssituatie nodig om daarover een uitspraak te kunnen doen. Uiteindelijk is de definitie niet van het allergrootste belang. De zorgen om het kind zijn reden voor actie. Ook als er geen sprake is van kindermishandeling, maar bijvoorbeeld wel van ernstige opvoedingsproblemen, verdienen het kind en zijn ouders steun en hulp. Bovendien is alert zijn op het welzijn van kinderen gerechtvaardigd vanwege het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

Meldcode

In het Convenant Kinderopvang 2007 is aangegeven dat het voeren van een meldcode kindermishandeling voor alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus verplicht gesteld werd. Er werd aangedrongen op het volgen van de in 2006 opgestelde Landelijke Meldcode Kindermishandeling te gebruiken. 100% THUIS heeft het in 2006 opgestelde Landelijke Meldcode Kindermishandeling opgenomen in haar reglement. Dit is een protocol voor gastouderopvang. De gastouders en personen werkzaam bij het gastouderbureau kennen de inhoud van het protocol en handelen er aantoonbaar naar.

Klachten

Het is altijd mogelijk dat u een klacht heeft of het niet eens bent met de gang van zaken betreffende een bepaald onderwerp.  Ons doel is en zal altijd blijven om elke klacht en/of opmerking dan wel aanmerking serieus te nemen en te behandelen. U moet zich absoluut serieus genomen voelen en er moet altijd naar een passende oplossing voor alle partijen worden gezocht.

Om te voorkomen dat u met een “probleem blijft lopen” biedt het 100% THUIS gastouderopvang de volgende opties:

 • u kunt bij de gastouder terecht;
 • u kunt bij de oudercommissie terecht;
 • u kunt bij de bemiddelingsmedewerkers terecht.

Werkwijze:

Een klacht wordt door bovenstande stakeholders ontvangen en behandeld, danwel intern als extern.

Externe Klachtenprocedure

De gastouderopvang is aangesloten bij een externe klachtenorganisatie; de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzaal in Den Haag.

Extra’s

100% THUIS zorgt ervoor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen en wil graag extra service bieden in gastouderopvang.

 • Betrokkenheid door kleinschaligheid; optimale bereikbaarheid per telefoon, e-mail of via persoonlijk contact.
 • Flexibiliteit; 100% THUIS streeft als organisatie naar het leveren van maatwerk door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van vraag- en gastouders.
 • Advies en overleg; vraag- en gastouders kunnen altijd bij 100% THUIS en haar consulenten terecht met vragen en advies over juridische en belastingzaken, pedagogische wetenswaardigheden en actuele informatie over kinderopvang en opvoeding.
 • 100% THUIS zal bij verhindering van de gastouder alles in het werk stellen om passende opvang te realiseren: vervangende gastouder wordt geregeld!
 • Ieder kind krijgt een eigen 100% THUIS-LOGBOEKJE! Hierin zullen vraag- en gastouder de belevenissen, de nieuwe dingen, eet – en slaaptijden etc. opschrijven.
 • 100% THUIS houdt “ronde tafel” gesprekken met ervaren gastouders.
 • 100% THUIS biedt gast-en vraagouders workshops en curcussen aan over gezin, opvoeding en ander kinderrelevante onderwerpen. Ook zijn we aangesloten bij de gastouderacademie waar gastouders certificaten kunnen halen.

100% THUIS is en blijft bezig met nieuwe en inspirerende extra’s en waardevolle services. Mocht je een goed idee hebben, horen we het graag!