Naar boven

Visie

De eerste vier jaren van zijn/haar leven zijn voor uw kind(eren) de grondlegging voor het verdere leven. Als kindercentrum dragen wij mede verantwoordelijkheid in de zorg tijdens deze eerste vier jaren. 100% THUIS realiseert zich dat deze zorg altijd van goede kwaliteit moet zijn.

Kinderdagverblijf 100% THUIS heeft zich dan ook als doel gesteld om uw kind(eren) in een sfeervolle, kindvriendelijke en kindveilige omgeving kinderopvang te bieden met veel aandacht en persoonlijke toewijding.

100% THUIS streeft ernaar om uw kind(eren) in een groep met diverse leeftijdsgenootjes en in de verschillende ontwikkelingsfasen optimaal op pedagogisch verantwoorde wijze te begeleiden en te stimuleren teneinde als volwaardig volwassene in de toekomst te functioneren.

100% THUIS KinderdagverblijvenParticulier, kleinschalig, huiselijk, professioneel & eigentijds

 •  Huiselijke locaties nabij uitvalswegen, met beschutte tuinen, zandbak, ligweide & speelplaats met speeltoestellen
 •  Hecht 100% THUIS TEAM met vaste pedagogische medewerkers op de groep
 •  Individuele aandacht voor uw kind; mentorschap; een vaste begeleider voor de monitoring van de ontwikkeling van uw kind
 •  Muziek op schoot voor de allerkleinsten.
 •  Koekjes bakken
 •  Boeken lenen bij de bibliotheek & voorlezen
 •  Knutselacademie: knutsel & atelier lessen
 •  Veilige en rustige omgeving met vast dagritme en goede overdracht via 100% THUIS logboekje
 •  100% THUIS spingkussen & suikerspinnen
 •  Groente & Fruit projectlessen
 •  Ponyles
 •  Actie schoenendoos via Actie 4 kids
 •  Uitwisseling met ouderen van Zorggroep de Stuifberg in Vathorst
 •  Kinderkookcafe
 •  Voorschoolse educatie en educatieve uitdaging voor de kids tussen 3-4 jaar
 •  Vaste bedjes voor uw kind van 0-4 jaar
 •  Moestuin
 •  Muziekdocente
 •  Ondersteuning dmv orthopedagoog en kinderfysiotherapeut
 •  Verrassende uitstapjes met bolderkar naar speeltuin, kinderboerderij of naar Dierenpark Amersfoort
 •  Huiselijke locaties met konijnen en tropische vissen
 •  Kinderkapper, kinderfotograaf en sportinstructrice
 •  Zomerfeesten, sinterklaas en kerst etc
 •  All inclusive; flesvoeding, verse zuivel, vers fruit en warm eten

 

Uw kind is 100% WELKOM!

 

Registratie

100% THUIS is geregistreerd als erkend kinderdagverblijf bij de Gemeente Amersfoort. 100% THUIS is lid van de BOINK . 100% THUIS is ook geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK).

Via deze link naar het convenant kinderopvang gemeente Amersfoort waar 100% THUIS ondertekenaar van is.

Via onderstaande link naar de rapportages GGD van alle 100% THUIS KDV vestigingen.

BB: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=14637

AW: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=83632

100% TTHUIS is tevens een erkend Calibris Leerbedrijf.

100% THUIS verleent haar diensten aan ouders/verzorgers in de vorm van goede en veilige kinderopvang wanneer zij door werk, studie of anders één of meerdere dagdelen buitenshuis gebonden zijn.

100% THUIS is zodanig ingericht en voorzien van materialen dat het kind optimaal kan worden opgevangen en verzorgd. Het kinderdagverblijf garandeert dat de van kracht zijnde overheidsbepalingen ten aanzien van de inrichting, de kwaliteit en kwantiteit van het personeel in acht zijn genomen.

100% THUIS verplicht zich ertoe dat zij zal voldoen aan:

 • De eisen ten aanzien van de accommodatie (brandveiligheid en pedagogische omvang);
 • De eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne;
 • De normen ten aanzien van de groepsgrootte/openingstijden;
 • De eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid van het personeel (minimaal PW 3 of hoger);
 • De eisen inzake aansprakelijkheid- en ongevallen verzekeringen.

Pedagogisch Beleid

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook bij hun afwezigheid op een veilige en verantwoorde wijze wordt opgevangen. Ieder kind is uniek, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Pedagogische medewerkers moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het kind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend.

100% THUIS besteedt dan ook bijzonder veel aandacht en kwaliteit aan de kinderopvang.

Het unieke concept wat 100% THUIS biedt aan ouders/ verzorgers is nieuw in de branche en zorgt ervoor dat kinderen zich 100% thuis kunnen voelen. 100% THUIS heeft in het KDV zowel een kinderfysiotherapeut als een orthopedagoog die de kinderen observeren en begeleiden. Na overleg met ouders kunnen deze deskundigen op een praktische manier gedegen advies en/ of therapie geven. Ook werken we met de 100% THUIS Kindvolgsysteemmethode; observeren en benoemen van ontwikkeling en stadia van gedrag. Dit wordt met ouders besproken tijdens de 10 minutengesprekken en is bruikbaar voor de overdracht naar de basisschool.

Pedagogische uitgangspunten van 100% THUIS:

Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld.

 • Het kinderdagverblijf biedt het kind een solide en vertrouwde opvangomgeving, het kind zal zich 100% thuis voelen;
 • Het kinderdagverblijf benadert het kind met respect en waardering;
 • Het kinderdagverblijf heeft aandacht voor het kind en stimuleert de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de lichamelijke, sociaal-    emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling;
 • Het kinderdagverblijf besteedt aandacht aan normen en waarden;
 • Het kinderdagverblijf draagt zorg voor een veilige en hygiënische opvangomgeving;
 • Het kinderdagverblijf detecteert in een vroeg stadium signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag van ouder/verzorger.

 

Veiligheid & Gezondheid

Wettelijke eisen

Zorg voor veiligheid en gezondheid is essentieel. Op elke 100% THUIS KDV locatie wordt ieder jaar een grondige risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Op grond van de inventarisaties worden indien nodig verbeterplannen opgesteld.

Uitvoering

De inventarisatie bevat checklists waarin veiligheid, gezondheid en hygiëne aan bod komen. Deze is gebaseerd op de methodes “Veiligheidsmanagement” en “Gezondheidsmanagement” van de Stichting Consument en Veiligheid. Een checklist dekt natuurlijk niet alles. Elke situatie is weer anders.

gezondheidsmanagementKDV (pdf)

MethodeVeiligheidsmanagementKDV (pdf)

Protocol Kindermishandeling

Kindermishandeling is ‘elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’.

Deze definitie is in 2002 vastgelegd in de Wet op de Jeugdhulpverlening en opgenomen in de Wet op de jeugdzorg die sinds 1 januari 2005 van kracht is. De definitie is geen meetlat waaraan je eenvoudigweg kunt afmeten of er in een bepaalde situatie sprake is van kindermishandeling of niet. Er is veel informatie over de gezinssituatie nodig om daarover een uitspraak te kunnen doen. Uiteindelijk is de definitie niet van het allergrootste belang. De zorgen om het kind zijn reden voor actie. Ook als er geen sprake is van kindermishandeling, maar bijvoorbeeld wel van ernstige opvoedingsproblemen, verdienen het kind en zijn ouders steun en hulp. Bovendien is alert zijn op het welzijn van kinderen gerechtvaardigd vanwege het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

Meldcode

In het Convenant Kinderopvang 2007 is aangegeven dat het voeren van een meldcode kindermishandeling voor alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus verplicht gesteld werd. Er werd aangedrongen op het volgen van de in 2006 opgestelde Landelijke Meldcode Kindermishandeling te gebruiken.

100% THUIS heeft het protocol Landelijke Meldcode Kindermishandeling opgenomen in haar reglement. De pedagogisch medewerkers en personen werkzaam bij het kinderdagverblijf kennen de inhoud van het protocol en handelen er aantoonbaar naar. Daanaast heeft 100% THUIS een extra protocol en signalenlijst kindermishandeling.

Klachten

Het is altijd mogelijk dat u een klacht heeft of het niet eens bent met de gang van zaken betreffende een bepaald onderwerp.  Ons doel is en zal altijd blijven om elke klacht en/of opmerking serieus te nemen en te behandelen om daarna naar een passende oplossing te zoeken voor alle partijen.

Om te voorkomen dat u met een “probleem blijft lopen” biedt het 100% THUIS de volgende opties:

 • u kunt bij de pedagogisch medewerker terecht;
 • u kunt bij de oudercommissie terecht;
 • u kunt bij de directie terecht.

Werkwijze

Een klacht wordt door bovenstande stakeholders ontvangen en behandeld, danwel intern als extern. Alles verloopt via het klachtenprotocol.

Externe Klachtenprocedure

Kinderdagverblijf 100% THUIS is aangesloten bij een externe klachtenorganisatie de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen in Den Haag.